A DKKSE adatkezelési, adatvédelmi tájékoztatója

A Dömsödi Kajak- Kenu Sportegyesület (továbbiakban: DKKSE) www.dkkse.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók, valamint a Honlapon hírlevélre feliratkozók (a továbbiakban: Érintett) adatait kezeli.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-112533/2017 / NAIH-112690/2017​

Az adatok kezelésével összefüggésben a DKKSE ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja

A DKKSE adatkezelését a Honlap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, továbbá hírlevél eljuttatása, az arra feliratkozott Érintettek számára, valamint statisztikai célból végzi. A DKKSE az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. A DKKSE a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a DKKSE az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Technikai adatok

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a DKKSE rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a DKKSE fér hozzá. A DKKSE rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor illetve a DKKSEvel történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a DKKSE-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

 

 

 

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció/feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval/feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart. A regisztráció/feliratkozás törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 2 munkanap. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Azon adatokat, melyek a DKKSE adatbázisába kerülnek, az internetes oldalak működtetését ellátó munkatársak jogosultak megismerni. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DKKSE által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. A DKKSE az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 

Érintett bármikor kérheti adatainak törlését

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

 

Az Érintett a Polgári Törvénykönyv (2013. ÉVI V. TÖRVÉNY) alapján

 

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
  • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a DKKSE jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A DKKSE ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 

E-mail címek felhasználása

A DKKSE kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat külön nyilatkozattétel nélkül, csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy értesítő) e-mail küldésére. Ebben az esetben az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Külön nyilatkozat esetén, amikor a felhasználó hozzájárul, úgy hírlevél küldésre is felhasználható a felhasználó e-mail címe.

 

Egyéb rendelkezések

DKKSE fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2017.01.30.