Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

JOGI FELTÉTELEK

A honlapon található tartalom, részben vagy egészében a DKKSE szellemi tulajdona.

Az DKKSE fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A DKKSE előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A DKKSE oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a kivágott, vagy megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá előzetes írásbeli engedély nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A DKKSE követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
1, nem módosítja az eredeti információt,
2, a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A DKKSE pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.


ADATVÉDELEM 

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-112533/2017.

Adatkezelés célja
A DKKSE adatkezelését a Honlap működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása, továbbá hírlevél eljuttatása, az arra feliratkozott Érintettek számára, valamint statisztikai célból végzi. A DKKSE az Érintettek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése. A DKKSE a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a DKKSE az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Technikai adatok
Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a DKKSE rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a DKKSE fér hozzá. A DKKSE rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor illetve a DKKSEvel történő kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal. A Honlap html kódja a DKKSE-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: https://www.google.com/analytics/

Cookie-k
A DKKSE weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében a látogatók számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t tárol el, és olvas vissza. A cookie (magyarul süti) egy kisméretű egyedi szöveges információs fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között statisztikai információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, tárolják a bejelentkezési adatokat, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Az adatkezelés időtartama
A regisztráció/feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval/feliratkozással kezdődik, és annak törléséig tart. A regisztráció/feliratkozás törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 2 munkanap. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Azon adatokat, melyek a DKKSE adatbázisába kerülnek, az internetes oldalak működtetését ellátó munkatársak jogosultak megismerni. A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a DKKSE által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában. A DKKSE az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Érintett bármikor kérheti adatainak törlését
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Az Érintett a Polgári Törvénykönyv (2013. ÉVI V. TÖRVÉNY) alapján
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu ) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a DKKSE jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A DKKSE ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása
A DKKSE kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat külön nyilatkozattétel nélkül, csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy értesítő) e-mail küldésére. Ebben az esetben az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére. Külön nyilatkozat esetén, amikor a felhasználó hozzájárul, úgy hírlevél küldésre is felhasználható a felhasználó e-mail címe ( NAIH-112690/2017).